0
 
Din kurv Luk
Henter din indkøbskurv...
Total 0,00 DKK
Vilkår

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 
ALM. HANDELSBETINGELSER
RC Holm A/S, der står bag bilnavi.dk giver kun kredit til erhverv. Private skal betale ved bestilling eller modtagelse af varer.

Der kan  afgives ordre direkte fra hjemmesiden. Ordrer modtages også pr. email, telefon, fax eller personlig henvendelse.

Åbningstider 8-16 mandag til torsdag. Fredag 8-12.

Der tages forbehold for taste fejl på hjemmesiden, både for tekst og priser.


Aftalens grundlag

 1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder, med mindre andet er skriftligt aftalt, for alle køb foretaget på www.rcholm.dk. Sælger er:
      R.C. Holm A/S
      Skovbakkevej 50
      8544 Mørke
      CVR-nr. 26443814
      Tlf: 8699 7314
      E-mail: info@rcholm.dk
      (i det følgende kaldet ”RC”),
 1. Købers eventuelle indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre RC skriftligt har accepteret disse.
 2. Salgs- og leveringsbetingelserne fremsendes til Køberen og er herefter gældende for alle ordrer, som effektueres efter fremsendelsestidspunktet.
 3. RC er berettiget til med øjeblikkeligt varsel at ændre salgs- og leveringsbetingelserne.

Ordreafgivelse, tilbud og accept

 1. Ordrer kan afgives på dansk på RC’s hjemmeside, www.rcholm.dk, pr. e-mail, telefon, fax eller ved personlig henvendelse. Købers ordrer og bestillinger er først bindende for RC, når Køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Eventuelle tilbud fra RC er gældende i 10 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet.

3 Pris

 1. Medmindre andet er aftalt, er prisen angivet excl. moms og afgifter og i danske kroner.
 2. Alle priser er inklusive emballage, men eksklusive fragt, merværdiafgift, told eller andre offentlige afgifter.
 3. Prisen er afgivet med forbehold for ændringer under hensyn til dokumenterede ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer m.v.
 4. Såfremt sådanne prisændringer indtræffer, påhviler det RC uden ugrundet ophold at give oplysning til Køberen herom. Køberen kan inden 7 dage fra modtagelsen af oplysningerne om prisstigningen annullere aftalen, uden at dette anses som misligholdelse. Såfremt Køberen ikke annullerer aftalen inden for 7 dagsfristen, anses Køberen at have accepteret prisstigningen.
 5. Uanset ovenstående pkt. 3.4 er RC efter Køberens accept berettiget til at foretage regulering af prisen, såfremt der sker dokumenterede ændringer i valutakurser, offentlige afgifter, told m.v., som bevirker en forøgelse i RC's omkostninger, uden at Køberen har ret til at annullere aftalen. Ændres leverancen eller forøges RC’s omkostninger på anden måde på grund af Købers forhold, er RC på samme måde berettiget til at regulere den aftalte pris i samme omfang.

Levering og risiko

 1. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, sker levering ab RCs forretningsadresse.
 2. Er det aftalt, at RC skal forsende varen, afholder Køber alle udgifter til fragt, forsendelse og evt. forsikring. Køber bærer risikoen for varernes hændelige undergang eller forringelse, når varen forlader RCs forretningsadresse.
 3. Såfremt levering på grund af Købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, er RC berettiget til at fremsende faktura, uanset om Køber har afhentet som aftalt.

Sådan handler du hos os

 1. På hjemmesiden skal du igennem følgende steps:
     1. Vælg de ønskede varer på hjemmesiden. Din indkøbskurv vises øverst i venstre hjørne.
     2. Indtast kundeoplysninger
     3. Vælg betalingsform
     4. Accepter disse salgs- og leveringsbetingelser og godkend ordren
     5. Foretag betalingen
     6. Modtagelse af ordrebekræftelse
 1. Køber kan altid se en samlet oversigt over de valgte varer ved trykke på ”vis kurv” øverst i venstre hjørne af hjemmesiden. Her kan Køber også foretage ændringer i ordren.

Fortrydelsesret – salg til erhvervsdrivende

 1. Returvarer krediteres kun efter forudgående aftale og med et fradrag på 20 % af fakturabeløbet, dog minimum 100 kr. Fragten i denne forbindelse sker for Købers regning.
 2. Kun ubrugte varer i originalemballage tages retur.

RC´s ansvar ved forsinkelse

 1. Levering op til 30 dage efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid betragtes som rettidig levering.
 2. Såfremt levering forsinkes udover 30 dage, kan Køber træde tilbage fra aftalen, medmindre det købte er meldt klar til afsendelse, inden RC har modtaget skriftlig meddelelse om Købers tilbagetræden. Køber kan ikke rejse krav af nogen art mod RC i tilfælde af forsinkelse.
 3. Køber kan ikke som følge af RCs forsinkelse eller egen ophævelse af aftalen, rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 4. Køber kan ikke afvise dellevering.

Betaling

 1. Betaling skal ske netto kontant med mindre andet er skriftligt aftalt.
 2. Du kan også betale med ViaBill. Læs mere her
 3. Ved overskridelse af forfaldsdato, beregnes rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. påbegyndt måned til betaling sker.
 4. Køber er ikke berettiget til at modregne tilgodehavende hos RC i købesummen, medmindre dette er skriftligt aftalt.

Garantisedler

 1. Såfremt der medfølger en garantiseddel ved leveringen af en maskine, skal Køber udfylde og sende garantisedlen retur til RC, for at Køber kan påberåbe sig en eventuel garanti.

10  Mangler/reklamationer

 1. Køber skal kontrollere og undersøge leverancen umiddelbart efter modtagelsen. Ved mangelfuld levering skal RC straks skriftligt informeres. Køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der blev eller burde være konstateret ved en sådan undersøgelse. Det samme gælder, hvis Køberen undlader at reklamere straks over senere konstaterede skjulte mangler.
 2. RC har ret til at afhjælpe eventuelle mangler, som skyldes fejl i materialer og/eller fremstillingen ved/af de leverede produkter. Afhjælpningen sker enten i form af levering af nye produkter, eller, efter RC’s valg, ved reparation.
 3. Hvis ombytning eller reparation vil medføre uforholdsmæssige omkostninger, er RC dog berettiget til i stedet at yde forholdsmæssigt afslag i købesummen svarende til det leveredes værdiforringelse.
 4. RC’s ansvar for mangler er altid begrænset til efter RC’s eget valg enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele Køberen et forholdsmæssigt afslag. Køberen kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor RC.
 5. Ved reparation og ombytning skal Køber for egen regning foranledige det mangelfulde produkt stillet til RC´s disposition på RC´s forretningssted. Returnering af det mangelfulde produkt og fremsendelse af nyt eller repareret produkt til Køber sker for Købers regning og risiko. Endvidere er arbejdsløn og andre følgeomkostninger ikke indeholdt i RC’s forpligtelser overfor Køber.
 6. Udskiftede dele tilhører RC.
 7. RC’s ansvar omfatter kun mangler konstateret inden 12 måneder fra RC´s levering til Køber. RC’s ansvar bortfalder, hvis Køber ikke reklamerer inden 3 dage, efter at manglen var eller burde være konstateret.
 8. RC kan ikke i noget tilfælde tilpligtes at svare erstatning for de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved af- og genmontering af de genstande, hvori det solgte produkt måtte være indføjet.
 9. RC’s ansvar kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaværdi ekskl. moms for det mangelfulde produkt.
 10. Køber må ikke fjerne den vedlagte manual fra produktet. Køber må under ingen omstændigheder ændre eller fjerne på afmærkning af kapacitetsangivelse, advarsler og serienummer på produktet.
 11. Forandring af eller indgreb i det solgte produkt uden RC’s skriftlige samtykke fritager RC for ethvert ansvar for produktet.
 12. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr

11 Brugsanvisninger og vejledninger

 1. RC forbeholder sig retten til at levere enkelte varer med engelsksproget brugsanvisning.
 2. RC kan ikke i noget tilfælde gøres ansvarlig for Købers eventuelle forpligtelse til at stille dansksproget brugsanvisning til rådighed.

12 Brugte maskiner

 1. Ved salg af brugte maskiner m.v., er disse købt, som de er og forefindes uden noget ansvar og uden reklamationsret, jf. dog nedennævnte bestemmelser.
 2. Ved ibyttetagning, indestår Køber for den af Køber solgte/ibyttegivne maskines km-/timetal, årgang, og at maskinen er ubehæftet, medmindre andet er skriftligt aftalt.

13 Produktansvar

 1. RCs ansvar for skade på ting kan ikke overstige DKK 100.000 medmindre andet er skriftligt aftalt.
 2. Det er mellem Køber og RC aftalt, at RC aldrig kan ifalde et videregående ansvar for produktansvar, end hvad der følger af produktansvarsdirektivets regler.
 3. RC er kun ansvarlig for skade, hvis RC har handlet groft uagtsomt.
 4. RC er ikke i noget tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder formuetab, driftstab, avancetab, tidstab m.v., medmindre Køber kan dokumentere, at tabet skyldes grov uagtsomhed fra RCs side.
 5. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme forum, som behandler en eventuel sag om produktansvar mod RC.

14 Persondatapolitik

 1. RC bruger cookies, for at vi kan genkende køber og lade køber klikke rundt og se varerne til levering uden, at køber først skal logge på.
 2. RC bruger logstatistik software, men RC kan ikke følge købers specifikke færden rundt på RC’s hjemme siden. RC bruger det for at kunne se tendenser i, hvordan RC’s hjemmeside bruges, så vi hele tiden kan gøre den bedre.
 3. For at RC kan levere varer til køber, skal RC vide disse ting om dig: navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Mens vi har dem liggende, har de fleste ansatte hos RC adgang til dine oplysninger, og de ligger ikke krypteret.
 4. RC gemmer ikke oplysninger om dine kreditkortnumre, vi registrerer ikke personfølsomme oplysninger om dig, og vi giver ikke dine oplysninger videre til tredjemand, medmindre dette sker som følge af en omstrukturering af RC og/eller en hel eller delvis overdragelse af virksomheden.
 5. Den dataansvarlige er R.C. Holm A/S.

15 Delvis ugyldighed

 1. Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

16 Særligt for forbrugere

 1. Fortrydelsesret
  1. Er Køber forbrugere, har køber ret til at træde tilbage fra køb foretaget på www.rcholm.dk uden begrundelse inden for 14 dage.
  2. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor Køber eller en af Køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.
  3. For at udøve fortrydelsesretten skal Køber meddele os, R.C. Holm A/S, Skovbakkevej 50, 8544 Mørke, e-mail: info@rcholm.dk, tlf. 86997314, dennes beslutning om at fortryde dennes køb i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Køber kan benytte standardfortrydelsesformular.
  4. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Køber sender denne meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
  5. Hvis Køber udøver denne fortrydelsesret ved køb på www.rcholm.dk, refunderer RC alle betalinger modtaget fra Køber, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Købers eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som RC tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor RC har modtaget meddelelse om Købers beslutning om at fortryde købet. RC gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
  6. I forbindelse med udnyttelse af fortrydelsesretten skal Køber selv afholde udgifterne til tilbagelevering af varerne til RC.
 2. Priser
  1. Priserne, som oplyses til forbrugere, angives inkl. moms. Køberne kan selv ændre prisvisningerne nederst på undersiderne, således priserne vises ekskl. moms eller inkl. moms.
 3. Købeloven
  1. Købeloven kan finde anvendelse

17 Tvister

 1. Enhver tvist parterne imellem vedrørende opfyldelse og gyldighed af køb/aftaler eller disse salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres af Retten i Randers.
 2. Tvister skal afgøres efter dansk ret.